วิวัฒนาการการแต่งกาย

1ก่อนยุครัฐนิยม

ภาพการแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 5
(ทีมข่าวหน้าสตรี, 2562)

ภาพการแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 5

          การแต่งกายของคนไทยในในยุคก่อนรัฐนิยม เป็นการแต่งกายดั่งเดิมตามท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของแต่ละภูมิภาค เช่นการนุ่งผ้าซิ่นในภาคเหนือ และภาคอีสาน การนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ หรือคาดผ้าแถบในภาคกลาง การนุ่งโสร่ง และผ้าปาเต๊ะในภาคใต้
จุดเปลี่ยนสำคัญของวัฒนธรรมการแต่งกายไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการออกกฎให้ข้าราชการและเจ้านายสวมเสื้อเข้าเฝ้าฯ เพราะในยุคนั้นสยามประเทศติดต่อกับชาวตะวันตกมากขึ้น ทั้งยังมีนักเรียนไทยกลับจากต่างประเทศ พร้อมนำวัฒนธรรมฝรั่งมาเผยแพร่ในสังคมไทย โดยเฉพาะการแต่งกายแบบสากลนิยม ได้ขยายตัวไปสู่กลุ่มชนชั้นกลางอย่างรวดเร็ว (ทีมข่าวหน้าสตรี, 2562)

ภาพการแต่งกายหญิงและชาย สมัยรัชกาลที่ 5
(เจียรพรรณ โสภโณ, 2527)

ภาพการแต่งกายหญิงและชาย สมัยรัชกาลที่ 6
(เจียรพรรณ โสภโณ, 2527)

ภาพการแต่งกายหญิงและชาย สมัยรัชกาลที่ 7
(เจียรพรรณ โสภโณ, 2527)

อ้างอิง
  • ทีมข่าวหน้าสตรี. (2562). เปิดตำนาน 7 ทศวรรษ แฟชั่นไทย สุดยอดนักออกแบบคู่แผ่นดินรัชกาลที่ 9. สืบค้น 24 ตุลาคม 2562, จากhttps://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/fashion/1680485
  • เจียรพรรณ โสภโณ. (2527). ตำราเรียนตัดเสื้อสตรี ชุดนพเก้า 8 เรื่องเสื้อชุดไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.