โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล

TWITSTHAITRENDS
© twitsthaitrends

เกี่ยวกับโครงการ

          ผ้าไทยและการแต่งกายไทยถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยอย่างหนึ่ง ผ้าไทยที่มีมากมายหลากหลายเทคนิคและรูปแบบสามารถสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและต้องอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ปัจจุบันการแต่งกายด้วยผ้าไทยกำลังถูกกลืนด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นสมัยใหม่ที่ตอบรับวิถีชีวิตคนเมืองที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ผ้าไทยและเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าไทยอาจจะเป็นสิ่งสวยงามในสายตาของผู้สูงวัย แต่กลับกันกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยในสายตาของคนรุ่นใหม่

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นต้นแบบทั้งในด้านการเป็นแฟชั่นดีไซน์เนอร์ภายใต้แบรนด์ ‘Sirivannavari’ ในการสร้างสรรค์ผลงานดีไซน์ที่งดงามด้วยผ้าไทย และเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ในการสวมใส่ผ้าไทยในหลากหลายโอกาส โดยเฉพาะการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยในเวทีแฟชั่นระดับโลก พระองค์ทรงเป็นทั้งผู้สร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย และทรงได้รับรางวัลศิลปาธรประจำปี ๒๕๖๑ ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงมีพระปณิธานตามรอยสมเด็จพระอัยยิกา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมให้ผ้าไทยแพร่หลายไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวันของคนรุ่นปัจจุบัน และเผยแพร่ความงดงามในรูปแบบใหม่ของผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นโลก เพื่อเป็นการสนองพระดำริ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดทำเว็ปไซต์ข้อมูลผ้าไทยที่รวบรวมข้อมูลพร้อมแยกแยะผ้าไทยเป็นหมวดหมู่ที่เข้าใจง่าย รวบรวมวิวัฒนาการของการแต่งกายไทยและผลงานนักออกแบบไทยรุ่นต่างๆ เพื่อการสืบค้นของนักออกแบบรุ่นใหม่และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังจัดทำแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือ Trend Book ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในวงการแฟชั่นโลกที่ใช้คาดการณ์ความนิยมแฟชั่นในอนาคต โดยผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแฟชั่นจะร่วมใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางในการสร้างความนิยมและส่งเสริมให้เกิดการบริโภคแฟชั่นไปในทิศทางที่สอดรับกัน

         กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นความสำคัญของเครื่องมือนี้จึงได้มีการจัดทำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลผ้าไทย และเครื่อแต่งกายไทยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ให้กับผู้สนใจ และนักออกแบบรุ่นใหม่ได้ค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทยในด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าแบบต่างๆ และรูปแบบลักษณะการแต่งกายไทยในยุคต่างๆ และวิวัฒนาการการแต่งกายไทยจนถึงยุคปัจจุบัน พร้อมการพัฒนาTrend Book ผ้าไทยขึ้นเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์หรือเครื่องมือในการแก้ปัญหาความไม่ทันสมัยของผ้าไทยในทุกมิติ เช่น ความสวยงามของลวดลายผ้า การสอดแทรกนวัตกรรม ประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะกับโอกาสและสภาพอากาศปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะใช้ส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่และอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทยได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสมัยใหม่ ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะ รูปแบบ เทคนิค ผิวสัมผัส และดีไซน์ที่เหมาะกับแฟชั่นสมัยใหม่ โดย Trend Book ยังเจาะลึกถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายที่มีรายละเอียดให้นักการตลาด นักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์แฟชั่นได้นำไปวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและแตกต่าง รวมทั้งสื่อมวลชนได้ร่วมนำเสนอเผยแพร่และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การใช้และเกิดเป็นความนิยมที่สอดรับกับวิถีชีวิตปัจจุบัน เพื่อให้ผ้าไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทยกลับมามีชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และที่สำคัญที่สุดเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยในรูปแบบที่ทันสมัย

คณะทำงาน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

คุณกุลวิทย์ เลาสุขศรี
คุณธีระพันธ์ วรรณรัตน์
คุณสุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์
คุณไชยยง รัตนอังกูร
คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา
คุณชาลิสา วีรวรรณ
คุณรติรส ภู่วิภาดาวรรธน์
คุณปารีสา จาตนิลพันธุ์
ดร.อนุชา ทีรคานนท์
ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี
คุณ จารุพัชร อาชวะสมิต
คุณศมิสสร สุทธิสังข์
คุณณัฐกรณ์ กรรณ์แก้ว
ผศ.ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน
คุณณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข
ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ
คุณภาธร วิชญคุปต์
ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน
คุณเจนจิรา เหลืองวัฒนะ
คุณพงษ์พันธ์ หวังปัญญา
คุณอัจฉรา จงควดี
คุณสมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล
คุณวิสาลักษณ์ พันธ์รัตน์ดำรง
คุณธีริศรา เลาะมะ
คุณศุภากร พิมพ์สิน
คุณนราธิป เพ่งพิศ
คุณทายาท เตชะสุวรรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน

ข้อมูลภาพแบนเนอร์ประกอบการจัดทำเว็บไซต์

นิตยสาร VOGUE ประเทศไทย ฉบับเดือนมกราคม 2561

ช่างภาพ – เอกรัตน์ อุบลศรี
สไตล์ไดเร็กเตอร์ – จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล
นางแบบ – กุ้ง, ราดูวา
แต่งหน้า – วันสุข บุญประเสริฐ

คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข แบรนด์ WISHARAWISH
เว็บไซต์ THAICATWALK