เครื่องแต่งกายไทย

สมัยรัตนโกสินทร์ ร.1-8

สมัยรัชกาลที่ 8 พ.ศ. 2477 – 2489

          รัชกาลที่ 8 เป็นยุครัฐนิยม  25 มกราคม 2484 รัฐบาลประกาศใช้รัฐนิยมฉบับที่ 10 ในสมัยนั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี  มีนโยบายในการสร้างชาติไทยเข้าสู่ความเป็นอารยประเทศ ได้เปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น มีกระบวนการสร้างชาติในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น  มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งกายออกมาหลายฉบับ โดยการให้ผู้หญิงเลิกห่มสไบหรือคาดผ้าแถบ เปลี่ยนมาสวมเสื้อ เลิกนุ่งผ้าโจงกระเบน เปลี่ยนมาใช้ผ้าถุงเย็บสำเร็จแทน และให้สวมรองเท้า ส่วนผู้ชายให้สวมเสื้อ เลิกนุ่งผ้าโจงกระเบนหรือกางเกงผ้าแพร เปลี่ยนมาใส่กางเกงขายาว และสวมรองเท้าแทน นโยบายรัฐนิยมดังกล่าวนี้ ทำให้ประชาชนทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องหันมาใส่เสื้อ และนุ่งผ้าถุงสำเร็จรูปหรือสวม ซึ่งพยายามชี้ให้เห็นว่าการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยนั้นจะมีส่วนช่วยรัฐในการส่งเสริมวัฒนธรรมและการสร้างชาติให้วิวัฒนาถาวร ทั้งนี้ได้มีการกำหนดแนวทางการแต่งกายให้ประชาชนถือปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบของการแต่งกายของคนในชาติ โดยได้กำหนดเครื่องแต่งกายออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ เครื่องแต่งกายธรรมดาใช้ในที่ชุมชนที่สาธารณะ  เครื่องแต่งกายทำงานแบ่งเป็นการทำงานทั่วไปและการทำงานเฉพาะ และเครื่องแต่งกายตามโอกาสต่างๆ

ลักษณะชุด

ผู้หญิง

          สวมเสื้อแบบใดก็ได้ แต่ต้องคลุมไหล่ นุ่งผ้าถุงสำเร็จรูปหรือนุ่งกระโปรง สวมรองเท้า

ผู้ชาย

          สวมเสื้อแขนยาว คอเปิดหรือปิดก็ได้ สวมกางเกงขายาวแบบสากล สวมรองเท้า

ส่วนประกอบชุด

          ด้วยนโยบายการแต่งกายของประชาชนของรัฐบาล จึงทำให้ผ้าทอมือซึ่งเป็นผ้าฝ้ายที่ยังคงมีทออยู่บ้างทั่วๆไป แต่ไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากเส้นด้ายที่ปั่นด้วยมือมีขนาดไม่เท่ากันและไม่เหนียวเท่าด้ายของโรงงาน ทำให้ไม่สามารถทอผ้าได้เรียบเท่ากับผ้าจากโรงงาน และยังมีราคาสูงกว่า ดังนั้น ประชาชนจึงหันมาใช้ผ้าทอจากโรงงานที่สามารถรีดได้เรียบกว่าแทน ความต้องการใช้ผ้าทอมือจึงค่อยๆ หมดไป ด้วยเหตุนี้ประชาชนในภาคใต้ตอนล่างจึงหันไปนิยมผ้าปาเต๊ะซึ่งทอจากโรงงานในต่างประเทศ ที่หาซื้อได้ง่ายกว่า

ทรงผม

ผู้หญิง

          ผมดัดลอน และสวมหมวก

ผู้ชาย

          ไว้ทรงผมแบบสากล และสวมหมวก

เครื่องประดับ

ผู้หญิง

           สวมหมวก

ผู้ชาย

           สวมหมวก

ภาพชาวบ้านสวมหมวก  นุ่งผ้าถุง  หรือกางเกงขาสั้นมารับของ

ภาพ “มาลานำไทย”